Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) reglamentē attiecības, kas rodas no Interneta vietnes http://www.mail.lv (turpmāk tekstā – Mail.lv) lietošanas starp fizisko personu (turpmāk tekstā – Lietotājs), kas veikusi noteikto reģistrācijas procedūru saskaņā ar šo Noteikumu 3. punktu, un „Mail.lv”.


1. Noteikumu priekšmets

Mail.lv sniedz savus pakalpojumus uz šos Noteikumos ietvertiem noteikumiem. Reģistrējoties Interneta vietnē http://www.mail.lv, lietotājs apliecina savu piekrišanu šo Noteikumu nosacījumiem.

Mail.lv patur tiesības grozīt šos Noteikumus bez īpaša paziņojuma. Spēkā esošo Noteikumu redakcija un jebkuri tās papildinājumi/grozījumi ir izvietoti Internetā pēc pastāvīgas adreses: http://mail.lv/maintenance/tos.php.

Jauno Noteikumu redakcija stājas spēkā no tās izvietošanas brīža, ja cits laiks nav paredzēts jauno Noteikumu redakcijā.


2. Pakalpojumu apraksts

Mail.lv sniedz bezmaksas elektroniskā pasta pakalpojumus ar WEB-interfeisa, kas atrodas tikai pēc adreses http://www.mail.lv, un specializēta tehniskā nodrošinājuma starpniecību Lietotāju elektroniskās korespondences pārraidei, uzkrāšanai un apstrādei. Mail.lv piedāvā elektroniskā pasta adreses ar domēnu @mail.lv un elektroniskās pastkastītes Lietotāja korespondences glabāšanai.


3. Reģistrācija un autorizācijas datu drošība

3.1. Elektroniskā pasta pakalpojuma lietošanai nepieciešams veikt reģistrācijas procedūru portālā Mail.lv.

3.2. Lai reģistrētos, Lietotājam ir jāaizpilda reģistrācijas forma. Aizpildot reģistrācijas formu, Lietotājs piekrīt sniegt pareizu, precīzu, spēkā esošu un pilnīgu informāciju par sevi atbilstoši reģistrācijas formā sniegtiem jautājumiem un uzturēt šo informāciju aktuālā stāvoklī. Ja ir pamats uzskatīt, ka Lietotāja sniedzamā informācija nav pareiza, precīza, spēkā esošā un pilnīga un tas kaitē vai var kaitēt Mail.lv, Mail.lv ir tiesīgs apturēt vai atcelt Lietotāja reģistrāciju un atteikt Lietotājam pakalpojuma sniegšanā.

3.3. Mail.lv neierobežo elektronisko pastkastīšu skaitu, kuri vienai fiziskai personai var būt Mail.lv, ar nosacījumu, ka tie tiek apzinīgi izmantoti.

3.4. Pēc reģistrācijas Lietotājs saņem viņa izvēlēto lietotāja vārdu un paroli piekļuvei savai pastkastītei. Mail.lv ir tiesīgs nepieļaut noteiktos lietotājvārdus izmantošanu un/vai izņemt tos no apgrozības.

3.5. Mail.lv izmanto lietotāja vārdu, paroli, kontroles slepeno jautājumu un atbildi tikai un vienīgi piekļuves autorizācijai Mail.lv portālam. Mail.lv administrācija nesniedz šādus datus nevienam, izņemot Vienošanās 7.p. norādītas personas. Atbildību par šādas informācijas saglabātību uzņemas Lietotājs. Jebkuras darbības, kas veiktas ar tās izmantošanu, Mail.lv uzskata par Lietotāja veiktām. Lietotājs uzņemas visu atbildību Mail.lv un jebkuru trešo personu priekšā par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa lietotājvārdu un paroli.

3.6. Lietotājs piekrīt, ka viņam ir pienākums nekavējoties paziņot Mail.lv par jebkuru neautorizētas (Lietotāja neatļautas) piekļuves gadījumu ar Lietotāja pastkastītes lietotājvārdu un paroli un/vai par jebkuru drošības pārkāpumu.

3.7. Lietotājs patstāvīgi veic darba ar savu paroli pabeigšanu (izmantojot taustiņu „Izeja”) pēc katras darba sesijas pabeigšanas ar Mail.lv pasta servisu. Mail.lv nav atbildīgs par iespējamo datu zudumu vai bojājumu, kas var notikt, kad Lietotājs pārkāpj Noteikumu šīs daļas nosacījumus.


4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Lietotājs ir tiesīgs izmantot Mail.lv pakalpojumus tikai un vienīgi šos Noteikumos atļautiem mērķiem un saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem likumiem, nolikumiem, vispārpieņemto praksi un vadlīnijām attiecīgajā jurisdikcijā.

4.2. Lietotājs apņemas neveikt (un nemēģināt veikt) piekļuvi pie Mail.lv pasta pakalpojumiem citādi, izņemot Mail.lv sniegto interfeisu, izņemot gadījumus, kad tādas darbības bija viennozīmīgi atļautas Lietotājam saskaņā ar atsevišķo vienošanos ar Mail.lv.

4.3. Lietotājs apņemas neizmantot Mail.lv pakalpojumus šādiem mērķiem:

a. Augšupielādēt, sūtīt pa elektronisko pastu, pārsūtīt, pārvirzīt vai jebkurā citā veidā darīt pieejamu jebkuru informācijas saturu, kas ir pretlikumīgs, draudošs, aizskarošs (konkrētai personai vai organizācijai), ceļ neslavu, vulgārs, nepieklājīgs, apmelnojošs, ielaužas citu cilvēku privātajā dzīvē, propagandē naidu un/vai satur strīdīgus izteicienus, sauc pie diskriminācijas pēc reliģijas, rases, etniskām vai citām pazīmēm, kā arī aizskar nepilngadīgo tiesības vai aizskar mazākumu;

b. Jebkuru formu un veidu nelikumīgai citu personu pārstāvībai Interneta tīmeklī;

c. Viltot virsrakstus un citādi manipulēt ar identifikācijas informāciju ar mērķi slēpt jebkura satura izcelsmi, kas nodots ar Mail.lv starpniecību;

d. Sūtīt pa elektronisko pastu, pārsūtīt, pārvirzīt vai citādi darīt pieejamu jebkuru informācijas saturu, ko Lietotājam nav tiesību darīt zināmu saskaņā ar jebkuru likumdošanu vai saskaņā ar līguma noteikumiem vai nolikumu par pilnvarnieku (piemēram, iekšējai lietošanai paredzēto informāciju, informāciju, kas atrodas cita cilvēka īpašumā, un konfidenciālu informāciju, kas saņemta vai kļuva zināma darba attiecību gaitā vai ja ir noslēgts līgums par nepubliskošanu);

e. Sūtīt pa elektronisko pastu, pārsūtīt, pārvirzīt vai citādi darīt pieejamu jebkuru informācijas saturu, kas pārkāpj jebkuru trešās personas patentu, preču zīmi, komerciālo, dienesta noslēpumu, īpašumtiesības un/vai autortiesības un blakus tiesības;

f. Augšupielādēt, sūtīt pa elektronisko pastu, pārsūtīt vai citādi darīt pieejamu jebkuru nepieprasīto vai neautorizēto reklāmu, pārdošanu veicinošus materiālus, citus reklāmas sūtījumus (junk mail, spam), vairojamās vēstules (chain letters), piramīdu biznesa shēmas (pyramid schemes) vai citādus jebkura veida uzspiežamus materiālus;

g. Augšupielādēt, sūtīt pa elektronisko pastu, pārsūtīt vai citādi darīt pieejamu jebkuru materiālu, kas satur datoru vīrusus vai jebkurus citus datoru kodus, datnes vai programmas, kas paredzētas jebkura programmas nodrošinājuma, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma darba apturēšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai, programmas nesankcionētai pieejai, kā arī sēriju numurus komerciālajiem programmas produktiem un programmas to ģenerācijai, pieteikumvārdus, paroles un citus līdzekļus nesankcionētas pieejas iegūšanai maksas resursiem internetā, kā arī saišu izvietošanu uz augstāk minēto informāciju;

h. Iejaukties vai traucēt pasta sistēmai Mail.lv vai ar to saistītiem serveriem vai tīkliem vai neizpildīt jebkādas ar Mail.lv pakalpojumiem saistīto tīklu prasības, procedūras, politiku un noteikumus;

i. Tīši vai netīši pārkāpt jebkurus Latvijas Republikas piemērojamus likumus vai starptautisko tiesību normas;

j. Izsekot kādu vai citādi traucēt kādam;

k. Veikt citu lietotāju personisko datu vākšanu un glabāšanu;

l. Veicināt darbības, kas vērstas uz ar Noteikumiem uzliekamo ierobežojumu pārkāpšanu.

4.4. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu pasta ziņojumu tekstu un par visiem citiem materiāliem, ko viņš augšupielādē, sūta vai saņem. Tā kā Mail.lv negarantē materiālu informācijas saturu, kas tiek pārraidīti ar viņa palīdzību, tad arī Mail.lv negarantē šo materiālu precizitāti, korektumu, pilnīgumu vai kvalitāti.

4.5. Lietotājs uzņemas atbildību par Lietotāja datoram vai informācijai nodarīto kaitējumu, kurš var rasties sakarā ar informāciju, materiāliem vai programmām, kas tiek saņemtas, lietojot Mail.lv pakalpojumus.

4.6. Lietotājs apzinās, ka, izmantojot elektronisko pastu, viņš var ieraudzīt materiālus, kas viņam ir aizskaroši, nepieklājīgi vai strīdīgi. Nekādā gadījumā Mail.lv neuzņemas atbildību par šādiem materiāliem.

4.7. Servisa lietotājs var apturēt tā izmantošanu jebkurā brīdī. Lai apturētu lietošanu, par to nav īpaši jāpaziņo Mail.lv administrācijai, pietiek veikt pasta kastītes izdzēšanas procedūru.


5. Mail.lv tiesības, pienākumi un garantijas

5.1. Mail.lv serviss tiek piedāvāts „kā ir”, un Mail.lv izstrādātāji un administrācija nesniedz Lietotājam nekādas garantijas attiecībā uz tā darbu un arī neuzņemas nekādu atbildību, ieskaitot atbildību par servisa atbilstību lietotāja mērķiem un cerībām.

5.2. Mail.lv ir tiesīgs noteikt ierobežojumus elektroniskā pasta pakalpojuma lietošanā ar attiecīgiem limitiem, piemēram, ierobežot maksimālu ienākoša pasta ziņojuma apjomu, maksimālu pasta kastītes apjomu, uzstādīt minimālu un maksimālu ienākšanas skaitu noteiktajā laika posmā, maksimālu ziņojumu skaitu, ko var nosūtīt vai saņemt viens reģistrētais lietotājs utt.

5.3. Mail.lv patur tiesības, veicot profilakses darbus, uz laiku ierobežot vai apturēt pakalpojuma sniegšanu, paziņojot par to Lietotājam ne vēlāk kā dienu pirms darbu sākuma.

5.4. Mail.lv noteiktajos apstākļos ir tiesīgs nekavējoties nobloķēt piekļuvi Lietotāja pasta kastītei vai izdzēst to. Piemēram, šādu apstākļu starpā var būt:

i Ja Lietotājs pārkāpj Noteikumu jebkuru nosacījumu (vai veic darbības, kas nepārprotami norāda uz to, ka Lietotājs neplāno vai nav spējīgs ievērot Noteikumu nosacījumus);

ii Ja Mail.lv ir pienākums veikt šādas darbības saskaņā ar likumu (piemēram, gadījumos, kad pakalpojumu sniegšana Lietotājam ir var kļūst pretlikumīga);

iii Pēc Lietotāja iniciatīvas.

Kopumā reģistrācijas izbeigšana veicama tikai pēc Mail.lv ieskatiem. Mail.lv nav atbildīga Lietotāja vai jebkuras trešās puses priekšā par Lietotāja pasta kastītes, attiecīgas elektroniskās pasta adreses vai piekļuves pie pakalpojuma darbības izbeigšanos.

5.5. Mail.lv nav atbildīga par Lietotāja tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar Mail.lv elektroniskā pasta pakalpojuma sniegšanu.

5.6. Mail.lv neuzņemas atbildību par Lietotāja tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar trešo personu darbībām Mail.lv sistēmā.

5.7. Lietotājs piekrīt, ka Mail.lv ir tiesīgs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja paziņojuma apturēt vai vispār izbeigt elektroniskā pasta pakalpojumu sniegšanu. Šādā gadījumā Lietotājs piekrīt, ka var zaudēt piekļuvi savai pastkastītei un visai tajā esošai informācijai (vēstules, kontakti, datnes utt.).

5.8. Mail.lv neveic cenzūras informācijas kontroli, kas tiek pārraidīta ar Mail.lv pasta servisa starpniecību. Lietotājs piekrīt, ka viņa nosūtamā un saņemamā informācija tiek pārbaudīta uz vīrusu vai citu kaitīgo programmu kodu esamību un pēc to atklāšanas šāda informācija tiek izdzēsta vai bloķēta.


6. Reklāma

6.1. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka Interneta resurss Mail.lv var saturēt reklāmu vai hipersaites ar reklāmas raksturu, kas ved uz citām Interneta vietnēm, pie cita satura var resursiem. Ar to Mail.lv neuzņemas nekādu atbildību par šādu resursu pieejamību un to saturu, kā arī par jebkurām sekām, kas saistītas ar šo resursu satura izmantošanu.

6.2. Mail.lv patur tiesības veikt periodisku informatīva un reklāmas satura ziņojumu izsūtīšanu uz Lietotāja elektronisko adresi, kā arī pievienot reklāmas materiālus pie izejošām vēstulēm saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Ja Lietotājs ir pienācīgi izteicis atteikumu no izsūtījumu saņemšanas, Mail.lv aptur periodisko informācijas un reklāmas satura ziņojumu izsūtīšanu 24 stundu laikā pēc reģistrēta Lietotāja atteikuma apstiprināšanas.


7. Konfidencialitāte

7.1 Lietotāja sniegtie dati tiek izmantoti datu apstrādei Mail.lv sistēmā. Mail.lv administrācija garantē reģistrācijas laikā Lietotāja sniegtās informācijas konfidencialitāti, kā arī apņemas nekādā gadījumā nepārlūkot, nemainīt Lietotāja pastkastītes saturu un nepiešķirt piekļuvi pie Lietotāja pastkastītes citām personām, izņemot tās, kuru tiesības un pienākumi piekļūt šādai informācijai ir noteiktas Latvijas Republikas likumdošanā.

7.2 Lietotājs piekrīt, ka viņa personiskie dati anonīmā kārtībā tiks izmantoti tirgus pētījumu un mērķtiecīgas atlases nolūkos Mail.lv sistēmā.


Oficiāla elektroniskā pasta adrese klientu apkalpošanai (atbalsta dienests): support@mail.lv